من درد تو را زدست آسان ندهم .... دل برنکنم زدوست تا جان ندهم
از دوست به یادگار دردی دارم .... کان درد به صدهزار درمان ندهم

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۱ - مهیار